ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

InfraProConsult, услуги

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Дейността на “Инфра Про Консулт” ООД включва всички елементи от процеса на инвестиционното проектиране и покрива пълния спектър от решения по:
  • Проектиране на железопътни обекти, рехабилитация и реконструкция на съществуващи гари и жп линии, идейни, технически и работни проекти за нови
  • Проектиране на улици от общинската и репобликантската пътна мрежа
  • Транспортни съоръжения – мостове, водостоци, подпорни стени
  • Проекти за външни водопроводи и канализации
  • Геодезия, включително специализирана геодезия за линейни обекти
  • Шенаж и репераж по железопътните линии
  • Сгради, инженерни подземни и надземни съоръжения

  С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление в компанията е разработена и внедрена Интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти:

  • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОВО – БДС EN ISO 9001:2015
  • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – БДС EN ISO 14001:2015