InfraProConsult, Геодезия

Инфра Про Консулт“ ООД извършва всякакъв вид геодезически дейности. Фирмата разполага с екип от лицензирани специалисти – магистри инженери по геодезия, притежаващи пълна проектантска правоспособност съгласно ЗКАИИП и правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

Сред предлаганите от „Инфра Про Консулт“ООД услуги в областта на геодезията са:

 • Създаване на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) и работна геодезическа основа (РГО)
 • Геодезически снимки (тахиметрични снимки)
 • Геометрична нивелация
 • Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР)
 • Изработване на специализирани карти
 • Изработване на топографски планове
 • Изработване на проекти за вертикално планиране, картограми на земните маси, нивелетни проекти
 • Изследване на деформации на сгради и съоръжения
 • Определяне обема на изкопи и насипи
 • Изготвяне на геодезическо заснемане-екзекутив
 • Изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП-ПП), Планове за регулация (ПР), Планове за улична регулация (ПУР)
 • Трасиране на сгради и имотни граници
 • Дигитализиране на картни материали.

Фирмата разполага със съвременна измервателна техника – двучестотни и едночестотни GNSS приемници, тотални станции и дигитални и оптични нивелири. „Инфра Про Консулт“ООД работи с лицензиран геодезически софтуер, както и със самостоятелно разработени програмни продукти за решаване на редица геодезически задачи и проблеми. По този начин работният процес е оптимизиран за получаване на висококачествени резултати в максимално кратки срокове.