ПРОЕКТИ ЗА ПЪТНИ НАДЛЕЗИ И ПОДЛЕЗИ

ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЪТНИ ПРЕСИЧАНИЯ И ИЗМЕСТВАНИЯ НА ПЪТИЩА ПО ПРОЕКТ: КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ” :

 • – Нов надлез Казичене – 13+727 km
 • – Нов надлез Верила – km 18+574
 • – Пътен надлез София – Пловдив път I-8 км. 29+403
 • – Пътен подлез Вакарел – Паунково км. 40+340
 • – Пътен подлез горски път км. 42+570
 • – Пътен надлез Веринско – Ихтиман км. 46+864
 • – Пътен надлез Самоков – Ихтиман км. 52+040
 • – Пътен надлез Черньово – Ихтиман км. 54+024,6
 • – Пътен надлез Стамболово – Ихтиман км. 57+480
 • – Пътен надлез София – Пловдив път I-8 км. 65+734
 • – Пътен подлез км. 74+961,32
 • – Пътен подлез Сестримо – път I–8 км. 81+688
 • – Пътен подлез София – Пловдив км. 83+900
 • – Пътен надлез София – Пловдив км. 85+025
 • – Пътен подлез км. 90+112
 • – Пътен подлез км. 91+025,34
 • – Пътен надлез черен път км. 91+584,05
 • – Реконструкция път I-8 София – Пловдив от км. 83+700 до км. 85+200

InfraProConsult, пътища