НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ” ООД

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И ПО ОКОЛНАТА СРЕДА,

Ръководството на „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ” ООД в лицето на Управителя официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана в Дружеството и е достъпна за Обществото:

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ – ПЪТИЩА, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА НОРМАТИВНИТЕ И КЛИЕНТСКИ ИЗИСКВАНИЯ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНИ ПОЛЗИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

За осъществяване на тази Политика и като доказателство за нашия професионализъм и за поддържане на висока репутация пред нашите Възложители/Клиенти Ръководството на „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ” ООД насочва усилията си в следните направления:

1 Качество в работата

  • Точно определяне на клиентските и нормативните изисквания, качествено разработване на проектите при спазване на тези изисквания и непрекъснато следене за удовлетвореността на клиентите;
  • Предлагане на конкурентноспособни проекти, основаващи се на най-модерни технологии в степен, достъпна за Възложителя/клиента;
  • Своевременно регистриране и отстраняване на пропуски и грешки, както и прилагане на коригиращи действия;
  • Постоянно издигане на професионалното ниво на проектантите във фирмата;
  • Здравословна работна среда, съвременни технически и програмни средства, дружелюбен микроклимат и социални придобивки за персонала.

2 Опазване на околната среда:

  • Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите по околната среда и въздействието върху нея при изпълнение на дейностите на Дружеството и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда;
  • Провеждане на дейности по опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване;
  • Контрол върху използването на природните ресурси, необходими за изпълнение на проектите от Дружеството;
  • Управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци (строителни, битови, опаковки, хигиенни материали), замърсяване (прах, шум, вибрации, смазочни масла, разливи от зареждане с горива), ресурси (строителни материали, горива, енергия, вода);
  • Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на всички аспекти на околната среда.

3 Нормативни изисквания

Периодичен анализ на приложимите изисквания на нормативните актове и други изисквания, оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид изисквания.

4 Клиенти

„ИНФРА ПРО КОНСУЛТ” ООД приема клиентите си като партньори в общите усилия за постигане на високо качество на проектите и осъзнава, че просперитетът на Дружеството и неговата стабилност зависят от неговите клиенти. Удовлетвореността на клиентите от качеството и на проектите е гаранция за успех на Дружеството, реклама за нашата работа пред други клинети и условие за разширяване на дейността му.

За реализиране на тези стратегически цели в „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ” ООД функционира Интегрирана система за управление на качеството и по околната среда, съответстваща на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015.

Ръководството на „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ” ООД поема ангажимента да осигури и гарантира всички необходими условия и ресурси за изпълнение на изискванията на ИСУ, непрекъснатото й подобряване и ефикасността на поставените стратегически цели и очертаната политика.

Като Управители на „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ” ООД

ДЕКЛАРИРАМЕ

личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по управление на качеството и околната среда.

Гр. София, 25.11.2016 г.